Sveriges Byggindustriers forskningsprogram

Sveriges Byggindustrier driver ett forskningsprogram i syfte att ta fram forskningsbaserade fakta som kan ge nya infallsvinklar på frågeställningar som rör byggbranschen. Vi vill få kunskap med hög trovärdighet som grund för diskussioner om viktiga framtidsfrågor och vägar till förnyelse.

Målet är att förändra arbetssätten och visa att byggbranschen är en modern bransch i framåtskridande. Vi vill bemöta de myter som finns om branschen och utmana de etablerade uppfattningarna genom att lyfta fram forskningens bild. Vi vill ha fakta istället för åsikter.

Programmet startade 2010 som en del av det branschgemensamma projektet Hållbart samhällsbyggande i världsklass men drivs nu helt i Sveriges Byggindustriers regi.

Programmet riktar sig till forskare vid universitet och högskolor. Forskningsprogrammet finansierias fullt ut av Sveriges Byggindustrier.

Forskningsområden

Inom programmet finns följande fem forskningsområden:

  1. Säkerhet och arbetsmiljö
  2. Samarbetsformer och affärsrelationer
  3. Ökad produktivitet i byggbranschen genom bl.a. IT och plattformar
  4. Kompetensförsörjning och ledarskap
  5. Effektivare plan- och byggprocess

Så går det till att ansöka om finansiering

Finansiering görs tillgänglig genom den utlysning som äger rum i slutet av varje år. Genom denna inbjuds forskare att inkomma med förslag på projekt inom ovan nämnda områden. Projekt kan vara ett- eller tvååriga, beroende på vad som lämpar sig bäst för den aktuella forskningsuppgiften. För att projekt ska komma ifråga för stöd krävs att åtminstone projektledaren är disputerad. Medfinansiering är inget krav. Inkomna projektförslag bedöms av Sveriges Byggindustriers kansli. Beslut om stöd fattas av forskningsprogrammets styrgrupp på delegation från Sveriges Byggindustriers styrelse.

Resultatredovisning

Vart och ett av projekten ska resultera i både åtminstone en vetenskapligt granskad forskningsrapport och en populärvetenskaplig sammanfattande rapport. Den sistnämnda layoutas och ges ut av Sveriges Byggindustrier.

I oktober varje år anordnas en forskningskonferens med redovisning av de projekt som haft stöd under året.

Budget

För perioden 2014-2016 finns drygt fem miljoner kronor per år avsatt för programmet. Sveriges Byggindustrier avser att finansiera 10-15 projekt inom ramen för denna budget.

Mer information

Kontakt

Fredrik Isaksson, forskningssamordnare

skriv ut