2013-07-09

Anbudet som försvann

Vem står egentligen risken för att en handling försvinner på vägen?

Anbud, beställningar och rättshandlingar i övrigt går enligt huvudregeln på avsändarens risk. Det betyder att avsändaren får bära ansvaret om han inte kan styrka att handlingen nått adressaten. För att en anbudslämnare ska vara helt säker måste han således förvissa sig om att anbudet verkligen har kommit fram, exempelvis genom att mottagaren bekräftar att anbudet har inkommit eller genom ett rekommenderat brev, alternativt ett e-postmeddelande med läskvitto. Ett undantag från denna huvudregel är reklamationer som generellt anses ske på adressatens risk. Lagstiftaren har nämligen ansett att om någon skickar en reklamation på ett ändamålsenligt sätt, för att undgå avtalsbundenhet, så har denne gjort vad som ankommer på honom oavsett om reklamationen faktiskt når mottagaren eller ej. Med ändamålsenligt sätt avses bland annat att mottagandens namn och senast kända adress har angetts på ett tydligt sätt. Publicerad i tidningen Byggindustrin nr.33 - 2011