2013-07-09

Beställarens granskningsrätt

Får beställaren innehålla betalning med hänvisning till rätten att granska fakturaunderlag?

Enligt AB 04 kap 6 § 10 punkt 4 har beställaren, vid tillämpning av självkostnadsprincipen, rätt att granska samtliga originalverifikationer som rör aktuella arbeten. En verifikation är ett skriftligt bevis för att en affärshändelse har inträffat. Granskningsrättens syfte är bland annat att beställaren vid arbete på löpande räkning ska få möjlighet att kontrollera om entreprenören fullgjort sin uppgift så att beställaren erhållit bästa ekonomiska resultat. Syftet med granskningsrätten är inte att den ska användas som en förutsättning för entreprenörens rätt till betalning. En sådan betydelsefull förutsättning borde framgå av stadgandet, vilket den inte gör. Beställaren kan därför inte med hänvisning till granskningsrätten vägra att betala en faktura. Man bör dock observera att en betalning i sig inte utgör ett slutgiltigt godkännande av det fakturerade beloppet. Publicerad i tidningen Byggindustrin nr.22 - 2011