2013-07-08

Factoring

En av våra leverantörer har sålt sin faktura till ett factoringbolag. Vad innebär detta?

Antalet försäljningar av fakturor till så kallade factoringbolag har på senare tid ökat. Detta kan i vissa fall innebära rättsförluster och ökade administrationskostnader för de företag som har invändningar om exempelvis fel i utförandet. I korthet är konsekvensen av en fakturaöverlåtelse följande. Om beställaren har underättats om fakturaöverlåtelse (denuntiation) så kan beställaren inte längre betala med befriande verkan till entreprenören. Betalning skall istället ske till köparen av fakturan (factoringbolaget) . Beställaren har rätt att mot factoringbolaget göra gällande alla invändningar om fel i leveransen som han kunnat framställa mot säljaren (entreprenören) . Detta gäller dock bara under förutsättning att beställaren inte har undertecknat en cut-off klausul med innebörden att beställarens rätt att göra invändningar mot fakturan är inskränkt. Vi vill därför särskilt erinra om riskerna med undertecknande av sådana cut-off klausuler. Publicerad i tidningen Byggindustrin nr.33 - 2008