2013-07-09

För mycket handlingar

Jag har fått hela förfrågningsunderlaget via mejl från beställaren. Är det ok att jag som generalentreprenör direkt vidarebefordrar mejlet till alla underentreprenörer d v s utan någon genomgång av handlingarna?

Det har blivit vanligt att generalentreprenörer av bekvämlighetsskäl eller för säkerhets skull vidarebefordrar alla byggherrens handlingar till under­entreprenörerna istället för att översända just de handlingar som är aktuella för respektive entreprenad. Förfarandet tycks ha ökat i omfattning sedan förfrågnings­­underlaget börjat presenteras i digital form. Förfarandet strider mot en bestämmelse i AB 04 (kap 1 § 2) samt AB-U 07 som reglerar att kontrakts­handlingarna ska vara konsekvent uppdelade i fackområden och sinsemellan samordnade. Dessutom medför förfarandet att underentrepre­nörerna får lägga onödigt mycket tid på att gå igenom alla handlingar och en risk att de missar viktiga uppgifter gällande det egna arbetet. Du ska alltså inte direkt vidarebefordra mejlet utan istället dela upp handlingarna i fackområden och därefter skicka till respektive underentrepre­nör. Publicerad i tidningen Byggindustrin nr.29 - 2011