2013-07-09

Optionspriser

Om beställaren begär in ett pris på första etappen och samtidigt ett optionspris på andra etappen, vad blir konsekvensen för den senare etappen?

En option kan innebära att beställaren införskaffar sig en företrädesrätt eller en förhandsrätt inför en kommande upphandling (köpoption). Om entreprenören lämnar ett optionspris för en kommande etapp så innebär detta att entreprenören är bunden av detta pris och att beställaren själv kan välja om han vill utnyttja optionen eller ej. Entreprenören har ingen rätt att kräva att få utföra uppdraget utan enbart en skyldighet att utföra arbetet till optionspriset. Optionen måste givetvis avropas inom en viss tidsrymd som bör framgå av avtalet. Entreprenörens skyldighet att leverera till optionspris upphör dock normalt om beställaren istället väljer att gå ut med en ny förfrågan för den etapp som optionspriset avser. Detta förhållande torde särskilt gälla upphandlade myndigheter enligt LOU. I annat fall skulle de grundläggande principerna för offentlig upphandling komma att åsidosättas. Publicerad i tidningen Byggindustrin nr.36 - 2011