2013-07-09

Sen kallelse till slutbesiktning

Vi fick inte någon kallelse i tid till slutbesiktningen och kunde därför inte vara med. Kan vi kräva att besiktningen görs om?

Kallelse till slutbesiktning ska ske i god tid. Med ”i god tid” menas att det är i så god tid att parterna har en rimlig möjlighet att delta. En för sen kallelse innebär inte att själva besiktningen blir ogiltig. Det finns nämligen ingen påföljd vid sena kallelser. Besiktningsmannen borde dock i aktuellt fall ha kontaktat er för att kontrollera om det fanns giltiga skäl för utevaron. Vid giltiga skäl är det lämpligt att besiktningen skjuts upp. Vid sen kallelse finns det dock i de flesta fall inget att anmärka mot själva besiktnings­förfarandet eftersom besiktningsmannen noggrant ska beakta såväl entre­prenörens som beställarens intressen vid besiktningen. Att begära en ny besiktning skulle därför inte leda till ett annat resultat. Om ni däremot har något att anmärka mot besiktningen finns det en möjlighet att begära överbesiktning. Publicerad i tidningen Byggindustrin nr.31 - 2011