2013-07-09

Underentreprenader

Måste beställaren betala för underentreprenörer som han inte godkänt?

Entreprenörens uppgift är att på eget ansvar utföra entreprenaden kontraktsenligt och till avtalat pris. Beställaren har inget inflytande över om detta sker med egen eller inhyrd personal eller med underentreprenörer, såvida han inte har förbehållit sig en sådan rätt i avtalet. Vid arbete på löpande räkning är dock entreprenören enligt AB 04 alltid skyldig att fullgöra sin uppgift så att beställaren erhåller bästa tekniska och ekonomiska resultat. Han ska vidare upphandla underentreprenörer till så förmånliga villkor för beställaren som förhållandena medger. Vid konsumententreprenader gäller samma huvudprinciper. I kontraktsformuläret för ABS 09, framtaget av bl.a. Sveriges Byggindustrier, har man emellertid infört en särskild regel om detta. Enligt formuläret har entreprenören nämligen vid arbete på löpande räkning bara rätt till entreprenörarvode på överenskomna underentreprenader. Publicerad i tidningen Byggindustrin nr.27 - 2011, samt nr.27 - 2013