2018-09-14

Går det att ta entreprenaden i bruk i förtid?

Min kollega och jag har olika syn på om beställaren kan låta vissa av sina hyresgäster flytta in i de lägenheter som är färdigställda trots att entreprenaden ännu inte är avlämnad. Vad gäller i så fall och vad händer med ansvaret för skador om de flyttar in? AB 04 är avtalat.

Av AB 04 kap. 5 § 1 följer att entreprenören ansvarar för skador på ej avlämnad del av entreprenaden som inträffar under entreprenadtiden. Beställaren har rätt att under entreprenadtiden, efter samråd med entreprenören, ta ej avlämnad del av entreprenaden i bruk och kan därför under vissa förutsättningar låta hyresgäster flytta in i de lägenheter som är färdigställda. Av AB 04 kap. 5 § 2 följer att det samtidigt sker en ansvarsöverflyttning för eventuella skador som uppkommer som en följd av brukandet och beställaren blir skyldig att betala för ökade kostnader för entreprenadens utförande och färdigställande. Ni kan även ha rätt till tidsförlängning med stöd av AB 04 kap. 4 § 3 p. 1 för att ni hindras att färdigställa kontraktsarbetena inom kontraktstiden på grund av omständighet som beror på beställaren eller något förhållande på beställarens sida. Dessutom har ni rätt att påkalla slutbesiktning eller förbesiktning av lägenheterna innan ibruktagandet. Publicerad i tidningen Byggindustrin nr.25–2018