2013-07-08

Á-pris

Vad är skillnaden mellan ”påklädda” och ”nakna” à-priser?

Av begreppsbestämningarna till AB 04 framgår att ett à-pris är ett pris exklusive mervärdesskatt för enhet av arbete. À-priset skall vidare avse ”samtliga kostnader, inklusive kostnader för räntor centraladministration samt vinst för en i entreprenadhandlingarnas mening färdig enhet av arbete eller, om så föreskrivs, en eller flera delar av kostnaderna”. ”Påklädda” à-priser innebär således att à-priset skall inkludera samtliga kostnader inklusive entreprenörarvode . ”Nakna” à-priser inkludera ej entreprenörarvode. I den tidigare versionen av AB (AB 92) definierades á-priset annorlunda, nämligen att ”priset skall, om inte annat sägs, avse samtliga prestationer….” Alltså en öppning för att lägga arvodet vid sidan om á-priset - sk nakna à-priser. Exempel på det sistnämna är à-priser som endast omfattar ”tekniska kostnader” , d v s inte innefattar arbetets andel av olika slag av fasta eller gemensamma kostnader. Publicerad i tidningen Byggindustrin nr.6 – 2015