2013-07-08

Anbudstid

Hur länge gäller mitt anbud?

Om någon giltighetstid inte angetts brukar det ibland hävdas en generell 30-dagarsfrist, bl.a. anger AMA AF 07 att anbudsgivare är bunden av sitt anbud i en månad efter anbudstidens utgång. Enligt avtalslagen skall muntliga anbud, om inte annat avtalats, antas omedelbart efter att det lämnats. Om det muntliga anbudet hänvisar till ABM 07 blir dock anbudet giltigt i en månad. Övriga anbud, dvs. även skriftliga som vare sig innehåller någon giltighetstid eller hänvisning till ABM 07 är bindande under en skälig tid. Denna tid skall motsvara den tid det tar att skicka anbudet mellan parterna samt en skälig tid för mottagaren att fundera, analysera och bestämma sig. För att undvika oklarheter bör emellertid förfrågan eller anbudet innehålla en uppgift om giltighetstiden på anbudet. Publicerad i tidningen Byggindustrin nr.31 - 2008