2013-07-08

Ändring av tidplan

Får beställaren senarelägga entreprenaden?   

Ibland vill beställaren skjuta på en entreprenad som redan är upphandlad och där tidplanen är överenskommen. Skälet kan vara finansieringssvårigheter. Det finns ingen specifik regel i AB 04 eller ABT 06 om detta men beställaren bör ändå ha en rätt att skjuta på byggstarten. Denna rättighet ligger i linje med beställarens rätt att göra ändringar och tillägg samt avbeställa arbeten. Om entreprenören genom en sådan ändring av tidplanen hindras att utföra entreprenaden inom kontraktstiden har entreprenören rätt till ersättning för den kostnad som därigenom orsakas, dock ej utebliven vinst. Om avbrottet blir långvarigt kan entreprenören under vissa omständigheter ha rätt att häva entreprenaden men detta alternativ måste användas med försiktighet. Publicerad i tidningen Byggindustrin nr.19 - 2009