2018-09-13

Ändringar av AB 04 - hur hittar man dem?

Vi har fått ett kontraktsförslag från en beställare och vill kunna se vilka ändringar som gjorts av regler i AB 04. Hur kan man se detta?

 

Ändringar av AB 04 görs normalt sett i kontraktet eller i de administrativa föreskrifterna (”AF-delen”). När sådana ändringar görs i AF-delen finns särskilda formkrav som måste följas. Vilka dessa formkrav är framgår av kommentarstexten till AB 04 kap. 1 § 3. Ändringar av AB 04 som görs i AF-delen måste vara tydliga och bör för att kravet på tydlighet ska vara uppfyllt finnas under rätt kod och rätt rubrik i AF-delen. För att ändringar av bestämmelser som har bedömts som mer väsentliga i AB 04, s.k. fasta bestämmelser, ska anses vara tydliga krävs även att det görs en hänvisning till sådana ändringar i en särskild sammanställning i AF-delen. Huruvida en viss bestämmelse i AB 04 är en fast bestämmelse eller inte kan utläsas genom att de bestämmelser som inte är fasta, s.k. täckbestämmelser, markeras med formuleringen ”om inte annat föreskrivits” eller motsvarande. Paragrafer som innehåller täckbestämmelser är markerade med en *; t.ex. AB 04 kap 1 § 9*. Publicerad i tidningen Byggindustrin nr.25–2018