2013-07-10

Ansvar för bygglov

Måste vi som entreprenör kontrollera att vår beställare har bygglov?

Det är byggherren, d.v.s. beställaren, som ansvarar gentemot kommunen för att bygglov finns. Entreprenören har normalt ingen skyldighet att kontrollera detta. I AB 04 finns emellertid en regel i kapitel 1 paragraf 10, som säger att det är beställarens ansvar att skaffa bygglov och andra tillstånd för entreprenaden, men att entreprenören är skyldig att förvissa sig om att bygglov finns innan arbetet påbörjas. Denna regel är en osanktionerad ordningsregel. Det är därför oklart vad som skulle hända om någon bryter mot regeln. Det ligger emellertid i båda parternas intresse att inte påbörja ett olovligt bygge som kanske måste avbrytas eller till och med rivas. Publicerad i tidningen Byggindustrin nr.37 - 2012