2015-02-19

ANSVAR FÖR ROT-AVDRAG

Efter att vi utfört ett byggnadsarbete åt en privatperson ansökte vi om ROT-avdrag. Skatteverket medgav inte vår kunds ROT-avdrag p.g.a. att det aktuella huset är nyare än fem år. Nu vägrar kunden att betala belopp motsvarande det tänkta ROT-avdraget. Har kunden rätt att göra det?

Det är kunden/beställaren som ansvarar för att villkoren för att denne har rätt till ROT-avdrag är uppfyllda. Endast under särskilda omständigheter har entreprenören inte rätt till betalning från beställaren för ett belopp motsvarande det tänkta men ej medgivna ROT-avdraget. Sådana omständigheter kan t ex vara att entreprenören gett beställaren felaktiga upplysningar om rätten att få ROT-avdrag, att entreprenören uppgett för beställaren att rätt till ROT-avdrag förelåg trots att entreprenören kände till eller borde känt till att detta var fel eller att det faktum att ROT-avdrag inte beviljas beror på entreprenören. Ett exempel på en anledning till att ROT-avdrag inte beviljas, som beror på entreprenören är att denne skickat in ansökan om utbetalning av ROT-avdrag till Skatteverket för sent. Publicerad i tidningen Byggindustrin nr.34 – 2014