2013-07-09

Ansvar under garantitiden vid anläggningsentreprenad

Ingår skötselåtgärder under garantitiden i en anläggningsentreprenad?

Vid anläggningsentreprenader som innefattar plantering av levande växtmaterial är anläggningens goda bestånd i hög grad beroende av löpande skötsel. Sådana skötselåtgärder ingår inte utan särskilt åtagande i entreprenörens åtagande. Däremot åligger det entreprenören att tillhandahålla drift- och skötselinstruktioner. Det uppkommer inte sällan situationer när det är svårt att fastställa vem som bär ansvaret för att växtmaterial inte tar sig; leverantören som tillhandahållit växtmaterialet, entreprenören som står för utförandet, eller beställaren som ansvarar för projekteringen och i normalfallet svarar för skötseln. Vid dylika anläggningsentreprenader är det ofta lämpligt att entreprenören i avtalet åtar sig skötselansvar under garantitiden mot särskild ersättning. Parterna måste då reglera ansvarsfrågorna, bland annat vem som står risken för olyckshändelser och skadegörelse. Publicerad i tidningen Byggindustrin nr.2 - 2010