2018-06-26

Är det okej att rätta fel i anbud?

Vi är med i en offentlig upphandling och har skrivit fel i vårt anbud till kommunen och undrar om vi kan åtgärda felet? Vad står det egentligen i lagen om offentlig upphandling?

Generellt sett är möjligheterna att ändra ett redan lämnat anbud begränsade, men man kan alltid framställa önskemål till den upphandlande myndigheten om att få rätta sitt anbud. Av 4 kap. 9 § i lagen om offentlig upphandling (LOU) följer att en upphandlande myndighet får tillåta eller begära att en leverantör rättar en felskrivning, felräkning eller något annat fel i en handling som har givits in av en leverantör. Myndigheten är därmed inte tvungen att acceptera rättelser. En rättelse är tillåten under förutsättning att anbudets ursprungliga information är felaktig och att anbudets innehåll inte ändras avsevärt. Vidare får rättelser endast ske under förutsättning att det är förenligt med principerna i LOU om likabehandling och öppenhet. Publicerad i tidningen Byggindustrin nr.22-2018