2018-10-25

Är krav på årsomsättning ok vid upphandling?

Vi är ett mindre byggföretag som skulle vilja lämna anbud i en offentlig upphandling avseende renovering av ett bibliotek. Men i förfrågningsunderlaget ställs krav på en årsomsättning om 50 miljoner, vilket vi inte har. Får kommunen verkligen ställa ett sådant krav?

Det beror typiskt sett på värdet av det som upphandlas och skälen för kraven. Kommunen får ställa krav på att en leverantör ska uppfylla vissa kvalifikationer avseende ekonomisk och finansiell ställning. Detta kan bland annat innefatta krav på viss minsta årsomsättning. Kravet måste dock alltid vara förenligt med de grundläggande principerna (icke-diskriminering, likabehandling, öppenhet, proportionalitet och ömsesidigt erkännande). För upphandlingar över tröskelvärdet är huvudregeln att ett krav på minsta årsomsättning inte får bestämmas till ett belopp som är mer än två gånger så högt som det uppskattade värdet av upphandlingen. För att kommunen ska få ställa krav på högre årsomsättning krävs i dessa fall att det finns särskilda skäl med hänsyn till byggentreprenadernas, tjänsternas eller varornas art. Publicerad i tidningen Byggindustrin nr.31–2018