2013-07-08

Arbetsmiljöansvar - självständig uppdragstagare

Krävs separat överenskommelse för att överlåta arbetsmiljöansvaret till självständig uppdragstagare?

Enligt arbetsmiljölagen är förutsättningen för en sådan överlåtelse dels att uppdragstagaren har fått ett självständigt ansvar för byggprojektet avseende planering, projektering och/eller utförande, dels att ”det skriftligen har avtalats” att entreprenören övertar beställarens arbetsmiljöansvar. Observera att en sådan överlåtelse bara kan komma ifråga när det finns en entreprenör och att denne i förekommande fall måste vara väl medveten om att det krävs såväl personella som tidsmässiga insatser för att kunna fullfölja ett sådant uppdrag. Sveriges Byggindustriers uppfattning är att överenskommelsen lämpligast träffas separat och införs i entreprenadkontraktet eller i ett särskilt skriftligt avtal. En generell skrivning i AF-delen är därför ej att rekommendera. Svensk Byggtjänst har också tagit fram AMA-texter som bygger på bedömningen att en sådan överenskommelse lämpligast träffas separat. Publicerad i tidningen Byggindustrin nr.36 - 2009