2014-03-13

Besiktning med stöd av författning

Vi har byggt balkonger till en bostadsrättsförening. Entreprenaden godkändes för två år sedan utan anmärkningar. Nu har föreningen påkallat en särskild besiktning som visade att balkongräckena har placerats för högt från balkonggolvet. Är vi skyldiga att avhjälpa detta? ABT 06 gäller.

Balkongräckenas placering är synlig vid slutbesiktningen. Entreprenören är skyldig att avhjälpa fel som noterats vid slutbesiktningen samt synliga fel som beställaren påtalar inom sex månader, eller 18 månader om felet är väsentligt, efter godkänd slutbesiktning. Därefter faller normalt beställarens rätt att få synliga fel avhjälpta utan kostnad bort. I ABT 06 kap 7 § 11 punkt 4 finns en regel om att entreprenören är skyldig att avhjälpa fel som noteras under garantitiden vid besiktning som sker med stöd av författning . Det är här inte tillräckligt att det synliga felet strider mot föreskrifter, t.ex. Boverkets regler, utan dessa anmärkningar måste noteras vid en besiktning som påkallas av lag eller föreskrift (författning). Ert fel har noterats vid en särskild besiktning som har påkallats av part och har reklamerats efter tidsfristerna om både sex och 18 månader. Beställaren kan då inte kräva att ni avhjälper felet utan kostnad. Publicerad i tidningen Byggindustrin nr.6 - 2014