2013-07-09

Besiktningsmannens rätt att tolka parternas avtal

På grund av oklarheter i kontraktshandlingarna är vi nu oense om åtagandets omfattning. Får besiktningsmannen ta ställning i frågan vid slutbesiktningen?

Eftersom syftet med besiktningen är att fastslå den färdigställda entreprenadens överensstämmelse med parternas avtal, och inte besiktningsmannens egen uppfattning om entreprenadens kvalitet, så är viss tolkning av parternas avtal oundviklig. Besiktningsmannen ska vara objektiv och noggrant iaktta parternas rätt. Av detta följer att besiktningsmannen måste beakta alla avtalade bestämmelser som ger parterna rättigheter, däribland de tolkningsregler som finns i AB 04. När det gäller oklarheter i kontraktshandlingarna kan och får alltså besiktningsmannen ta ställning i frågan. Detta bör dock undvikas vid oklarheter av större betydelse. Som svar på frågan så får alltså besiktningsmannen ta ställning i fråga om åtagandets omfattning, men inte när oklarheterna i avtalet är av större betydelse. Då bör frågan istället hänskjutas till särskild utredning. Part som inte är nöjd med besiktningsutlåtandet kan alltid påkalla överbesiktning eller få frågan prövad av domstol. Publicerad i tidningen Byggindustrin nr.3 - 2012