2013-07-10

Besiktningsutlåtandet som försvann

Vi har haft en slutbesiktning men inte fått något besiktningsutlåtande. AB 04 gäller mellan oss och beställaren. Vad får det för konsekvenser att vi inte har fått utlåtandet?

En slutbesiktning enligt AB 04 förutsätter att vissa formella regler måste vara uppfyllda för att besiktningen ska anses vara verkställd. En slutbesiktning ska exempelvis utmynna i ett utlåtande. Utlåtandet ska tillställas parterna senast tre veckor efter besiktningen. Tidsfristen om tre veckor är dock en ordningsregel som saknar sanktion. Det finns alltså inget klart svar på vad ett sent utlåtande får för konsekvenser. Som entreprenör skulle man eventuellt kunna kräva extra ersättning då ett sent eller uteblivet utlåtande har hindrat avhjälpande av fel. Avsaknad helt och hållet av ett utlåtande kan dock innebära en så väsentlig brist i själva besiktningen att det kan ifrågasättas om den över huvud taget har verkställts. Entreprenaden ska då anses avlämnad och godkänd från den dag då slutbesiktning rätteligen skulle ha verkställts, enligt AB 04 kapitel 7 paragraf 12. Publicerad i tidningen Byggindustrin nr.36 - 2012