2013-07-08

Betalningstid

Har beställaren alltid rätt till 30 dagars kredit?

Enligt AB 04 och ABT 06 skall en faktura betalas inom 30 dagar efter mottagandet om inte annat föreskrivits i entreprenadhandlingarna. Om någon del av fakturan är tvistig måste ändå ostridig del alltid betalas inom denna tid. I konsumenttjänstlagen finns inte någon motsvarande regel, ej heller i ABS 09. En konsument är således skyldig att betala vid anfordran sedan tjänsten har utförts. Har inget särskilt överenskommits är det i princip entreprenören som ensidigt avgör vilken betalningstid som skall gälla. Dröjsmålsränta börjar dock inte löpa förrän 30 dagar efter fakturadatum. Parterna kan alltid avtala om betalningstid vilket rekommenderas. I formuläret till ABS 09 finns 30 dagars kredit inskrivet, vilket således gäller om inte parterna gör ändring i formuläret. Samma gäller enligt Hantverkarformuläret. Publicerad i tidningen Byggindustrin nr.33 - 2009