2016-08-23

Budgetöverskridelse- när ska det underrättas?

Vi har ett avtal med en konsult om rörligt arvode mot budget. Från vilken tidpunkt ska konsulten underrätta oss om ett eventuellt budgetöverskridande? ABK 09 gäller.

 

I Allmänna Bestämmelser för konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet (ABK 09) anges: ” Om överenskommen budget inte kan hållas, ska konsulten utan dröjsmål skriftligen underrätta beställaren om detta .” Regeln som återfinns i kap. 6 § 6 är något oklar eftersom det inte anges från vilken tidpunkt ett eventuellt dröjsmål ska räknas. En bedömning blir att tiden får räknas från det att konsulten insett eller bort inse att budgeten inte kommer att hållas. Missar konsulten att underrätta är det fråga om avtalsbrott med ett eventuellt skadeståndsansvar ifall beställaren skulle lida skada. Däremot kan beställaren inte invända att någon betalningsskyldighet inte skulle föreligga av den orsaken att kostnaderna överskridit överenskommen budget. Publicerad i tidningen Byggindustrin nr.22– 2016