2014-03-13

"Där så erfordras"

Vi får ofta förfrågningar med hänvisning till att vissa arbeten ska utföras ”där så erfordras”.  Hur ska begreppet tolkas?

Det finns en tingsrättsdom från 2004 där domstolen tolkade detta begrepp i en teknisk beskrivning avseende gjutning av socklar. Domstolen fann begreppet svårförståeligt och ansåg att entreprenören haft rätt att räkna med lägsta kostnad, dvs att socklar inte ingick. Att vid exempelvis motstridiga handlingar kunna räkna på ”lägsta kostnadens princip” eller ”konkurrensens princip” innebär att i konkurrens mellan olika uppgifter i samma handling eller grupp av handlingar har entreprenören rätt att räkna med billigaste försvarbara utförande (AB 04 1 kap 4 §). Ovanstående är också uttryck för minimumregeln, dvs att begrepp som medger olika tolkningar, ska tolkas till förmån för den som ska utföra prestationen. Något som även gäller den fackmässiga bedömningen (1 kap 8 §) entreprenören ska göra i anbudsskedet. HD har nyligen meddelat prövningstillstånd beträffande frågan om tolkningen och tillämpningen av den fackmässiga bedömningen får göras ”optimistiskt eller ej” varför frågeställningen är synnerligen aktuell. Publicerad i tidningen Byggindustrin nr.39 - 2013