2014-03-13

Detaljarbeten

Vi har genomfört en tillbyggnad av ett fläktrum på entreprenad med AB 04 som avtal. I AF-delen saknas beskrivning av plåtarbeten. Nu hävdar konsulten att plåtarbeten ingår så som detaljarbeten enligt kap 1 § 1 2 st AB 04 och att vi är skyldiga att utföra dessa. Vad gäller?

Har ni i ert arbete utfört en tillbyggnad av det befintliga fläktrummet och det ingår i era kontraktsarbeten att bygga taket och utföra därtill kommande plåtarbeten torde exempelvis sammanfogningen av nya och gamla plåtar kunna utgöra ett exempel på sådana arbeten som utgör detaljarbeten enligt nämnda bestämmelse i AB 04. Detaljarbeten är sådana arbeten som för en objektiv betraktare uppenbart ska ingå i åtagandet utan att särskilt nämnas. Det rör sig om kompletterande arbeten av mindre omfattning som inte rubbar underlaget för entreprenörens kalkyl. Finns plåtarbeten däremot inte alls nämnda i kontraktshandlingarna har ni ingen skyldighet att utföra dessa då de inte ingår i kontraktet, oavsett om det resulterar i att det färdiga fläktrummet blir funktionsdugligt eller ej. Vill beställaren ha plåtarbetena utförda i detta fall bör det räknas som ett tilläggsarbete. Publicerad i tidningen Byggindustrin nr.35 - 2013