2017-03-27

Dokumentation vid löpande räkning

Vi har utfört renoveringsarbeten åt en konsument på löpande räkning. Konsumenten vill nu inte betala slutfakturan för att han anser att det blivit för dyrt och att arbetet ”omöjligen” kan ha tagit så lång tid att utföra. Vi har överlämnat tidssedlar för våra hantverkare där det framgår vilka dagar de varit på plats och hur många timmar de lagt ned. Räcker inte detta för att få betalt?

Precis som ni är inne på är det ni som entreprenör som har bevisbördan för att ni lagt ned timmarna och att tidsåtgången varit skälig i förhållande till arbetet som är utfört. I en ny dom från Högsta domstolen (mål nr T 3445-15) gick domstolen på konsumentens linje då entreprenören inte uppfyllde denna bevisbörda. Av domen går att utläsa att det av entreprenörens tidredovisning bör framgå, inte endast den nedlagda tiden utan också, information om vilket typ av arbete som utförts och hur tidsåtgången fördelat sig på olika arbetsmoment. För att styrka er rätt krävs därför bra dokumentation. Med utgångspunkt i domen finns en risk för att ert underlag inte räcker för att få full betalning. Om ni har fört dagbok över arbetet kan den tillsammans med annan dokumentation som beskrivningar eller ritningar stärka er rätt. Publicerad i tidningen byggindustrin nr.10– 2017