2017-06-14

Elektronisk personalliggare vid byggarbetsplatser

Vilka skyldigheter har vi som entreprenör att föra elektronisk personalliggare när vi arbetar på ett ramavtal och alltså löpande avropas för olika arbeten och platser?

Skyldighet att föra elektronisk personalliggare gäller inte när den sammanlagda byggkostnaden på byggarbetsplatsen antas uppgå till mindre är fyra prisbasbelopp (cirka 180 000 kronor). En avgörande fråga är därför vad som ska anses utgöra en byggarbetsplats. Utgångspunkten är att ramavtalet i sig inte ger upphov till någon byggarbetsplats. Vid bedömningen av vad som utgör en bygg-arbetsplats ska vad som konkret överenskommits i ramavtalet och innebörden av enskilda avrop beaktas. Det är med andra ord möjligt att det arbete som avropas är knutet till en byggarbetsplats eller ger upphov till flera byggarbetsplatser. Skatteverket har i två ställningstaganden utvecklat sin uppfattning om hur begreppet ska tolkas (Se Vad är byggverksamhet och när föreligger en byggarbetsplats? dnr: 131 6361964-15/111 och Avgränsning av uttrycket byggarbetsplats i skatteförfarandelagen, dnr: 131 102169-16/111). Vi rekommenderar er att ta del av dessa skrivelser för att se hur begreppet byggarbetsplats påverkar era skyldigheter. Publicerad i tidningen byggindustrin nr.17– 2017