2016-11-14

Entreprenör missnöjd med besiktning

Vid besiktning av en färdigrenoverad restaurang ansåg besiktningsmannen att ett visst fel förelåg. Vi delar inte besiktningsmannens åsikt om att fel föreligger. Felet antecknades i besiktningsutlåtandet utan att vi som entreprenör fått tillfälle att yttra oss. Får man göra så? Går det att överklaga ett besiktningsutlåtande och vart ska vi i så fall vända oss?  Standardavtalet AB 04 är avtalat.

Besiktningsmannen ska, enligt AB 04 kap 7 § 13, i besiktningsutlåtandet anteckna de fel som han/hon anser föreligger i entreprenaden. Dock får fel inte antecknas i besiktningsutlåtandet om någon av parterna inte fått tillfälle att yttra sig om felet. Part har rätt att påkalla en överbesiktning enligt AB 04 kap 7 § 6. Vid en överbesiktning kan bl.a. frågan om huruvida fel föreligger eller inte prövas igen. Enligt AB 04 kap 7 § 16 finns det även en möjlighet för part som inte är nöjd med ett besiktningsutlåtande att påkalla prövning i den ordning som gäller för tvister. Frågan om fel föreligger kommer då prövas av allmän domstol eller genom skiljedom, beroende på tvistens värde. Publicerad i tidningen Byggindustrin nr.34– 2016