2015-02-19

Entreprenörarvode vid offentlig upphandling

I en upphandling står att debitering sker enligt självkostnadsprincipen med ett entreprenörarvode om 10 %. Kan en upphandlande myndighet redan i upphandlingen bestämma hur stort vårt entreprenörarvode ska vara och hur kan vi skapa oss en uppfattning om slutpriset?

Ja, den upphandlande myndigheten kan redan i upphandlingen bestämma entreprenörarvodets storlek. Detta är en fråga som parterna fritt kan avtala om då det råder avtalsfrihet. När ni får förfrågningsunderlaget kan ni baserat på teknisk och ekonomisk kunskap och erfarenhet skapa er en uppfattning om kostnaderna. En uppskattning kan exempelvis göras genom en beräkning av bl.a. arbetskraft, behovet av maskiner, kostnader för underentreprenörer och tidsåtgång.