2019-02-21

Entreprenörsansvar för lönefordringar

Vad innebär entreprenörsansvaret och hur påverkar det mina pågående entreprenader? Jag arbetar vanligtvis som generalentreprenör och anlitar regelbundet underentreprenörer. Behöver jag göra något särskilt nu?

ENTREPRENÖRSANSVARET FÖR LÖNEFORDRINGAR

 

Jag har hört talas om en ny lag om ett entreprenörsansvar. Vad innebär det entreprenörsansvaret egentligen och hur påverkar det mina pågående entreprenader? Jag arbetar vanligtvis som generalentreprenör och anlitar regelbundet underentreprenörer. Behöver jag göra något särskilt nu?

 

Den lag du refererar till heter lag (2018:1472) om entreprenörsansvar för lönefordringar (entreprenörsansvaret) [PM1] [AM2] och innebär i korthet att en arbetstagare har rätt att under vissa förutsättningar utkräva betalning för sin lönefordran från sin arbetsgivares uppdragsgivare/beställare. Alternativt kan arbetstagaren under vissa förutsättningar utkräva betalning för lönefordran direkt från huvudentreprenören[PM3] [AM4] [UMC5] , d.v.s. den entreprenör som har avtal med den ursprunglige beställaren av entreprenaden.. Lagen träder[GG6] trädde i kraft den 1 januari 2019, vilket betyder att endast lönefordringar som härrör från avtal ingångna från och med den dagen omfattas av det s.k.å kallade entreprenörsansvaret. Genom lagen blir det än viktigare att säkerställa att du anlitar en seriös underentreprenör. För att öka dina möjligheter till ersättning vid regress kan det vara bra att ändra dina avtalinköpsmallar[PM7] . Sveriges Byggindustrier har till sina medlemmar bl.a. tagit fram förslag på hur en entreprenör kan anpassa sina avtal. särskild information [AM8] om lagen, både ur ett inköpsperspektiv [PM9] och utifrån hur lagen förhåller sig till huvudentreprenörsansvaret i Byggavtalet.


 [PM1]Jag tycker att det känns lite omotiverat att skriva ”(entreprenörsansvaret)” här.

 [AM2]

 [PM3]Jag tycker att man måste förklara innebörden av begreppet ”huvudentreprenör” om detta begrepp ska användas.

 [AM4]Håller med Martin, det finns ju inte plats att förklara under vilka förutsättningar som en arbetstagare kan utkräva lönefordran från huvudentreprenören, men det bör förklaras vad begreppet ”huvudentreprenör” faktiskt innebär.

 [UMC5]Jag skrev in definitionen, men valde då att ta bort ordet beställare som fördes in i den tidigare meningen för att undvika förvirring.

 [GG6]Eftersom frågan kommer publiceras en bit in på nästa år kanske det är mer lämpligt att skriva ”Lagen trädde i kraft” eller ”Lagen började gälla”.

 [PM7]Kan man inte istället skriva ”avtalsmallar”? Jag vet att man i branschen talar om ”inköp” av underentreprenörer men entreprenadjuridiskt får det mig att rysa. :-)

 [AM8]Särskild information säger inte så mycket. Är det inte bra att även informera om att det finns framtaget förslag på hur man kan anpassa sina avtal - ändring i kontrakt/AF- del.

 [PM9]Kan man inte istället skriva ”upphandlingsperspektiv”?

Den lag du refererar till heter lag (2018:1472) om entreprenörsansvar för lönefordringar och innebär i korthet att en arbetstagare har rätt att utkräva betalning för sin lönefordran från sin arbetsgivares uppdragsgivare. Alternativt kan arbetstagaren under vissa förutsättningar utkräva betalning för lönefordran direkt från huvudentreprenören, det vill säga den entreprenör som har avtal med den ursprunglige beställaren. Lagen träder i kraft den 1 januari 2019, vilket betyder att endast lönefordringar som härrör från avtal ingångna från och med den dagen omfattas av det så kallade entreprenörsansvaret. Genom lagen blir det än viktigare att säkerställa att du anlitar en seriös underentreprenör. För att öka dina möjligheter till ersättning vid regress kan det vara bra att ändra dina inköpsmallar. Sveriges Byggindustrier har tagit fram särskild information om lagen, både ur ett inköpsperspektiv och utifrån hur lagen förhåller sig till huvudentreprenörsansvaret i Byggavtalet. Publicerad i tidningen Byggindustrin nr.3–2019