2015-12-11

Ersättning för felaktig projektering vid husbygge

Vi har uppfört ett flerbostadshus i egen regi för egen förvaltning. Under projektet har vi fått betala ett antal ÄTA-fakturor till en UE, upphandlad till fast pris, som visat sig bero på felaktig projektering av en av våra konsulter. Vi har avtalat om ABK 09 med konsulten. Kan vi få kräva ÄTA-fakturorna i skadestånd av konsulten rakt av?

Enligt ABK 09 svarar konsulten för skada som denne orsakat er genom bristande fackmässighet (vårdslöshet). Kan ni bevisa detta så blir konsulten skadeståndsskyldig. Det är t.o.m. så att ni har viss bevislättnad i ABK 09 för det. När det gäller skadeståndets beräkning är det inte så enkelt att ni kan få ersättning för ÄTA-fakturorna rakt av. Skadeståndet ska beräknas till den merkostnad som ni fått i projektet; inte täcka kostnader som ni ändå skulle haft (om konsulten gjort rätt från början). Ni skulle kanske kunna ha gjort en viss upphandlingsvinst, totalt sett, om ni haft korrekta handlingar från början. I praktiken är det inte så lätt att styrka merkostnaden (skadan) eller i vart fall inte hela merkostnaden. Konsulten får givetvis ingen ersättning för att korrigera sina felaktiga handlingar. Publicerad i tidningen Byggindustrin nr 38- 2015