2013-07-09

Ersättning vid avbeställning

Vår beställare har med kort varsel avbeställt hela entreprenaden. Har vi någon rätt till ersättning?

Beställaren har alltid rätt att avbeställa arbetet, det gäller såväl i konsumententreprenader som i kommersiella entreprenader. Enligt konsumenttjänstlagen 42 § har ni vid avbeställning rätt till ersättning för den del av tjänsten som redan utförts samt för arbete som måste utföras trots avbeställningen. Vidare har ni rätt till ersättning för övriga förluster, till exempel att ni har tackat nej till något annat arbete förutsatt att ni kan bevisa detta. I AB 04 kap 6 § 11 om slutavräkning finns en generell beräkningsmetod som man kan använda vid avbeställning. I aktuellt fall när hela arbetet har avbeställts har ni rätt till ersättning med 10 procent av kontraktssumman. Ni har även rätt till viss ersättning för utebliven vinst. Publicerad i tidningen Byggindustrin nr.2 - 2012