2018-09-06

Ersättning vid forcering och hinder – vad är skillnaden?

Ska ersättningen för en forcering beräknas enligt samma princip som vid hinderersättning? AB 04 gäller för entreprenaden.

Nej, ersättningen beräknas inte på samma sätt. Av AB 04 framgår att entreprenören är skyldig att vidta åtgärd (forcering) på beställarens bekostnad. Detta under förutsättning att det handlar om att undvika eller minska en förlängning av kontraktstiden och att forcering kan utföras utan att väsentlig olägenhet åsamkas entreprenören. Enligt bestämmelsen ska sådan forcering beställas skriftligen innan åtgärden påbörjas (se AB 04 kap. 4 § 6 st. 1). Detta innebär att det bland annat är samtliga merkostnader för entreprenören som är ersättningsgilla, exempelvis ökade kostnader för hjälpmedel, utökning av arbetskraft, arbete på övertid etc. När det gäller ersättning vid hinder enligt AB 04 kap. 4 § 3 p. 1 så har entreprenören däremot endast rätt att erhålla ersättning av beställaren för den kostnad som därigenom orsakas. Entreprenören har inte rätt att få ersättning för vinst. Publicerad i tidningen Byggindustrin nr.24-2018