2019-03-12

Fel vid konsumententreprenad

Vi har byggt en villa åt en konsument som nu en månad efter slutbesiktningen hävdar att det föreligger fel. Kan konsumenten åberopa felet? ABS 09 är avtalat. 

En konsument får alltid vid uppförande av en- eller tvåbostadshus åberopa fel som reklameras inom två månader efter det att konsumenten upptäckt felet eller fel som antecknats i utlåtande från slutbesiktning eller påtalats av konsumenten inom sex månader efter slutbesiktningen. Om ett fel inte antecknats i utlåtandet från slutbesiktningen eller påtalats av konsumenten vid slutbesiktningen eller inom sex månader efter denna måste emellertid (om godkännande vid slutbesiktning skett) ett fel vara dolt för att konsumenten ska få åberopa detta. Vid småhusentreprenader anses fel som huvudregel föreligga om de visar sig inom två år från godkännande vid slutbesiktning eller om slutbesiktning inte gjorts inom två år från det att arbetena avslutades. Publicerad i tidningen Byggindustrin nr.6–2019