2013-07-10

För lågt anbud

Kan kommunen förkasta mitt anbud på den grunden att det är onormalt lågt?

Enligt LOU får kommunen förkasta ett anbud om den finner att priset är onormalt lågt, men först sedan kommunen skriftligen begärt en förklaring från dig till det låga anbudet och du inte har lämnat ett tillfredsställande svar. Godtagbara förklaringar är till exempel att man som entreprenör kan utnyttja tekniska lösningar eller särskilt gynnsamma förhållanden vid fullgörande av kontraktet. För att förkasta ett ombud krävs även någon ytterligare omständighet, t.ex. att entreprenören på ekonomiska grunder eller av arbetsmiljöskäl riskerar att inte kunna genomföra kontraktet med den erbjudna prisnivån. Notera att bestämmelsen inte innebär någon skyldighet för kommunen att förkasta låga anbud. Det finns inget förbud i upphandlingslagarna mot att anta onormalt låga anbud. Publicerad i tidningen Byggindustrin nr.20 - 2012