2018-05-22

Forcering utan avisering

Vi är en entreprenör som i ett tidigt skede anmälde hinder samtidigt som vi förbehöll oss rätten att begära ersättning för störningskostnader. Vi hade ingen möjlighet att under dessa förhållanden bli klara i tid. Beställaren ansåg att vi ändå skulle hinna slutföra arbetena inom kontraktstiden. Vi valde därför att forcera arbetena och har framställt krav på ersättning för forceringskostnaderna. Har vi rätt att få betalt för dessa? AB 04 är avtalat.

En entreprenör har en ovillkorad rätt har rätt att forcera sina arbeten för att undvika eller minska förlängning av kontraktstiden. Rätten att få betalt för forceringsåtgärden förutsätter emellertid att vissa kriterier är uppfyllda. Om beställaren inte medger tidsförlängning och entreprenören, för att undvika tidsförlängning, ändå väljer att forcera har entreprenören enligt vad som följer av AB 04 kapitel 4 § 6 andra stycket rätt till ersättning om han kan visa att han varit berättigad till tidsförlängning. Ni riskerar emellertid få svårt att få betalt för era kostnader om ni inte skriftligen har underrättat beställaren om den planerade forceringen. Publicerad i tidningen Byggindustrin nr.17 och 18-2018