2014-03-13

Förhandlat förfarande

Vi har deltagit i en offentlig upphandling där myndigheten efter att anbud lämnats in bestämt sig för att avbryta upphandlingsförfarandet. Efter detta har myndigheten kontaktat oss med avsikt att inleda ett förhandlat förfarande utifrån vårt tidigare anbud.

Är detta korrekt?

Först och främst får en upphandlande enhet endast avbryta en upphandling om det finns sakliga skäl. Sakliga skäl ska bedömas restriktivt och kan tillämpas om det t.ex. finns en bristande konkurrenssituation eller den upphandlande myndighetens budget överskrids. Förhandlat förfarande kan normalt sett inte tillämpas av en upphandlande myndighet, utan är ett undantag för vissa i lagen givna situationer. Främst då inget av inkomna anbud kan antas, antingen då de är ogiltiga eller inte kan antas på annan grund. Om en myndighet tillämpar förhandlat förfarande utan att giltiga skäl föreligger kan upphandlingen komma att anses som otillåten. Publicerad i tidningen Byggindustrin nr.41 – 2013