2013-07-09

Förlänga garantitiden?

Får besiktningsmannen förlänga garantitiden när det är oklart om fel föreligger?

Ibland föreskriver besiktningsmannen ”förlängd garantitid” när det är oklart om det föreligger ett fel, exempelvis vid en anläggningsentreprenad, när växter inte tagit sig som de borde. Besiktningsmannen vill då ”se vartåt det utvecklar sig” och förlänger garantitiden. Detta förfarande saknar stöd i standardavtalen. Besiktningsmannens rätt att förlänga garantitiden anges uttömmande i AB 04 kap 4 § 9. Det rör sig om fall då (a) åtagande enligt kvalitets- och miljöplanen inte har utförts, (b) arbete har utförts till avhjälpande av fel och (c) vid seriefel då ytterligare fel kan befaras. Om besiktningsmannen föreskriver förlängd garantitid på någon annan grund torde förlängningen sakna rättsverkan. Beställaren kan då inte åberopa den förlängda garantitiden. Däremot kan han föreskriva ”särskild utredning”, vilket är en annan sak. Publicerad i tidningen Byggindustrin nr.1 - 2010