2013-07-09

Försening eller felansvar

Materialleverantören levererade av misstag för tunn mineralull. Reklamation skedde omgående och rätt mineralull levererades en vecka senare. Under veckan stod entreprenaden still. Är det förseningsvite eller felansvar som gäller?

Vid försening utgår vite enligt ABM 07 med 2 % av köpesumman eller del av denna om det gäller delleverans, dock minst 2 000 kronor per påbörjade vecka. I detta fall har leveransen skett i rätt tid men med en felaktig vara. Vite kan alltså inte reglera stilleståndskostnaderna. Istället får entreprenören ersättning enligt felansvaret i punkt 24 ABM 07. Där framgår att: ” Ansvarar säljaren för fel i varan, är han även skyldig ersätta skada, som uppkommer genom felet”. Ersättningsskyldigheten är dock begränsad till 15 % av köpesumman eller det högre belopp som omfattas av entreprenörens ansvarsförsäkring jämte förekommande självrisk. Undantaget för skada för avbrott eller störning i industriell produktion tar inte sikte på den egna byggproduktionen och är därför inte tillämplig. Dock är entreprenören skyldig att försöka begränsa sin skada. Publicerad i tidningen Byggindustrin nr.12 - 2012