2015-09-03

Funktionsansvar för beställarens projekterade tekniska lösningar

Vi har lämnat anbud på ett renoveringsprojekt avseende sjukhusbyggnader på totalentreprenad. I AF-delen under kod AFD.1 har beställaren angett att: ”TE har funktionsansvar även för av B föreslagen teknisk lösning” samt under kod AFD.111 hänvisat till ABT 06 kap. 1 § 8 och AFD.1. Är detta inte ett avsteg från huvudregeln om att beställaren ska svara för sina egna tekniska lösningar även i en totalentreprenad och gäller avsteget?

Detta är mycket riktigt ett avsteg från en fast bestämmelse i ABT 06 (kap 1 § 8). Enligt huvudregeln har entreprenören bara utförandeansvar avseende beställarens tekniska lösningar men måste anpassa sina egna lösningar till beställarens avseende entreprenaden i övrigt. I ert fall återfinns avsteget under rätt kod och rubrik samt är upptagen i den särskilda sammanställningen i AF-delen. Avsteget, som innebär en avsevärd övervältring av ansvar och risker från beställaren till entreprenören, gäller. Eftersom det gäller en offentlig upphandling och möjligheterna att reservera sig i princip är obefintliga så måste ni göra en noggrann analys vad detta avsteg kan komma att innebära för er i projektet. Publicerad i tidningen Byggindustrin nr.24 – 2015