2019-02-13

Gäller bevattningsförbud framför ingånget avtal?

Vi har efter en godkänd slutbesiktning av en markentreprenad även åtagit oss skötsel av de växter som vi har planterat i entreprenaden. I skötseluppdraget, som är på 2 år, ingår bevattning. Under den torra sommaren har kommunen fattat beslut om bevattningsförbud och vi undrar vad som då gäller? ABT 06 är avtalat.

Om en kommun utfärdar bevattningsförbud så sker detta inom ramen för ”författning” och är något som varken beställare eller entreprenör kan påverka. Av ABT 06 kap. 1 § 12 framgår att en entreprenör inte är skyldig att utföra arbete som strider mot författning. Det framgår även att kostnadsreglering ska ske om skyldigheten att iaktta författningar förändrar åtagandets omfattning eller sättet för dess utförande jämfört med vad entreprenören rimligen bort förutsätta. En entreprenör som inte kan fullfölja sitt uppdrag enligt avtalet ska utan dröjsmål underrätta beställaren om detta (jfr ABT 06 kap. 2 § 10) och diskutera eventuella alternativ. Ni är alltså inte skyldiga att vattna växterna i strid med förbudet. Men ni ska kontakta beställaren och diskutera alternativa lösningar såsom bevattning via tankbil och kostnaderna för detta. Publicerad i tidningen Byggindustrin nr.2–2019