2016-09-09

Går tilldelningsbeslut att återkalla?

Vårt företag vann en offentlig upphandling. Den upphandlande myndigheten återkallade emellertid tilldelningsbeslutet och beslutade efter en omprövning att utfärda ett nytt tilldelningsbeslut. Får den upphandlande myndigheten göra så?

Det måste föreligga sakliga skäl för att den upphandlande myndigheten ska få ompröva ett tilldelningsbeslut. Omprövningen får vidare inte strida mot LOU:s regler och kan ske så länge inget kontrakt har tecknats. Upptäcker den upphandlande myndigheten vid en omprövning att fel föreligger i upphandlingen får den upphandlande myndigheten som huvudregel rätta felet. Tilldelningsbeslut enligt allmänna förvaltningsrättsliga principer är alltså inte ett gynnande beslut, vilket innebär att det får omprövas och rättas med ett nytt tilldelningsbeslut. Publicerad i tidningen Byggindustrin nr.24– 2016