2013-07-08

Garanti

Vilken garantitid gäller vid renoverings- och ombyggnadsarbeten mot privatperson?

Normalt bör entreprenören lämna samma garantier mot privatpersoner som mot kommersiella beställare. Skillnaden är dock att AB 04, ABT 06 och ABM 07 innehåller uttryckliga garantibestämmelser med angivande av vilka tider som gäller, vilket inte är fallet i de standardavtal som skall tillämpas när enskild konsument är beställare (ABS 09 respektive Hantverkarformuläret) Vid alla konsumententreprenader gäller konsumenttjänstlagen. I 59 § finns en regel som i praktiken motsvarar en garanti på två år som dock bara gäller vid ny- och tillbyggnad. För renoverings- och ombyggnadsarbeten saknar konsumenttjänstlagen helt garantibestämmelser, vilket betyder att eventuella garantier måste anges uttryckligen i parternas avtal. Publicerad i tidningen Byggindustrin nr.12 - 2009