2014-04-03

Garantiansvar- vad betyder det egentligen?

Vad innebär det att ha ett garantiansvar som entreprenör?

Ett garantiansvar förekommer endast om entreprenören på något sätt har utfärdat en garanti för viss tid avseende ett utfört arbete. Utfärdandet kan bestå av antingen en utfästelse om garanti eller följa av avtal, exempelvis AB 04. I praktiken innebär garantiansvaret att entreprenören, efter arbetets utförande, förutsätts ansvara för de fel som framträder under den tid garantin omfattar, den s.k. garantitiden. Skulle tvist uppstå om fel under garantitiden faller det således på entreprenören att bevisa att denne inte ansvarar. Vare sig det finns en garanti eller inte gäller en ansvarstid under tio år efter entreprenadens godkännande. Under ansvarstiden, men efter garantitiden, faller det istället på beställaren att bevisa ansvar för fel. Publicerad i tidningen Byggindustrin Nordbygg Onsdag - 2014 Publicerad i tidningen Byggindustrin nr.21– 2016