2018-01-23

Garantibesiktning - vems ansvar är det?

Under våren och försommaren 2012 byggde vi en förskola åt en kommun. Entreprenaden godkändes vid slutbesiktning i juli 2012. Efter att vi avhjälpt de mindre fel som antecknades i besiktningsutlåtandet har det varit tyst från kommunen. Nu, efter mer än fem år, har det dock blivit mer aktivitet. Vi har precis fått ett brev där kommunen beskyller oss för att garantibesiktning inte har hållits innan garantitiden gått ut. Som kompensation vill de att vi ska svara för eventuella fel som upptäcks vid en kommande besiktning som om felet framträtt under garantitiden. Vad gäller? ABT 06 är avtalat.

Vid totalentreprenader är som huvudregel garantitiden fem år för entreprenaden. För av beställaren föreskrivet särskilt material eller särskild vara (fabrikat) är emellertid garantitiden två år. Det följer av ABT 06 kap. 7 § 3 att garantibesiktning ska verkställas före utgången av den kortaste garantitiden och att det är beställaren som ska påkalla besiktningen. Eftersom det är kommunens ansvar att påkalla besiktningen är det också kommunens ansvar att hålla reda på tidsfristen. Ni behöver därför inte gå med på kommunens krav. Publicerad i tidningen Byggindustrin nr.1-2018