2015-04-09

Garantitid och garantibesiktning

Vi har lämnat garanti i enlighet med AB 04. Det vill säga två års garanti på material och varor och fem års garanti på vår arbetsprestation. Har beställaren rätt att begära garantibesiktning vid båda garantitidernas utgång?

Om beställaren inte har förbehållit sig rätten att påkalla garantibesiktning även före utgången av den längsta garantitiden, dvs. fem år som avser arbetsprestationen, har denne ingen formell möjlighet att påkalla en sådan. Detta eftersom att AB 04 kap 7 § 3 anger att garantibesiktning ska ske före utgången av den kortaste garantitiden om parterna inte kommit överens om annat. Följden blir att beställaren förlorat sin formella rätt att via en garantibesiktning påtala fel på arbetsprestationen som framträtt efter de första två åren av garantitiden. Givetvis kan beställaren dock påtala fel inom den femåriga garantitiden genom en vanlig reklamation. Publicerad i tidningen Byggindustrin nr.8-2015