2016-03-21

Gemensamt utsedd besiktningsman

Av kallelsen till slutbesiktningen anges att ”Undertecknad av parterna utsedd besiktningsman, kallar härmed till besiktning”. Vilka blir konsekvenserna av en gemensamt utsedd besiktningsman?

Enligt huvudregeln ska en slutbesiktning verkställas av ”en därtill lämpad person som beställaren utser” (jfr AB 04 kap 7 § 7). Men enligt samma bestämmelse kan även parterna komma överens om att besiktningen istället ska verkställs av en person som de gemensamt utser. Konsekvensen av en gemensamt utsedd besiktningsman (BM) blir dels ”statusen” på BM: en som har båda parters förtroende både officiellt och avtalsmässigt dels att parterna till lika delar svarar för ersättningen till BM: en (jfr AB 04 kap 7 § 15). Annars är huvudregeln att ersättningen till besiktningsmannen betalas av beställaren när det är fråga om en slutbesiktning. En gemensamt utsedd BM ska även vara ojävig (7:9) vilket inte är kravet om BM: en utses av beställaren. Oavsett om BM: en är utsedd av beställaren eller av parterna gemensamt så ska besiktningen genomföras ”med noggrant iakttagande av parternas rätt” (7:11) vilket avser både beställaren och entreprenörens rättigheter Publicerad i tidningen Byggindustrin nr.9 – 2016