2014-09-22

Godkännande av arkitektonisk utformning

Är beställaren bunden av sitt godkännande av den arkitektoniska utformning som entreprenören föreslagit?

En grundbult vid utförandeentreprenader (AB 04) är att var och en av parterna i ett entreprenadavtal ansvarar för riktigheten av de lösningar som denne tillhandahåller. Huvudregeln är att motpartens godkännande inte inskränker detta ansvar. En entreprenör som får beställarens godkännande av en föreslagen teknisk lösning är alltså trots godkännandet inte befriad från ansvaret för att uppfylla förfrågningsunderlagets krav. Det framgår dock i motiven till AB 72 att beställarens godkännande av just arkitektonisk utformning och teknisk planlösning trots allt är något som befriar entreprenören från ansvar. Skälet är att den arkitektoniska utformningen eller tekniska planlösningen förutsätter sådana värderingar som det ankommer på beställaren att ta ställning till. Detta under förutsättning att den lösningen beställaren godkänt inte kommer i konflikt med byggnorm eller någon annan föreskrift i förfrågningsunderlaget som beställaren inte avsett att ändra genom sitt godkännande. Publicerad i tidningen Byggindustrin nr.25 – 2014