2017-09-21

Granskning av originalverifikationer

Hur långt går beställarens rätt att granska originalverifikationerna? Gäller det även entreprenörens underentreprenörers materialfakturor? Entreprenaden avser löpande räkning med AB 04 som avtalsinnehåll.

Beställarens rätt att granska samtliga originalverifikationer avseende kostnader framgår av AB 04 kap. 6 § 10 punkt 4. Rätten är därmed inte begränsad till den faktura som generalentreprenören erhållit från underentreprenören. Även de verifikationer som ligger till grund för underentreprenörens fakturering omfattas. För att möjliggöra det ger standardavtalet för underentreprenader (AB-U 07) generalentreprenören en rätt att granska underentreprenörens verifikationer. Det bör noteras att entreprenören inte har någon skyldighet att låta beställaren granska verifikationer vid löpande räkning om inte beställaren begär detta. Samma förhållande gäller vid totalentreprenader om ABT 06/ABT-U 07 utgör avtalsinnehåll. Publicerad i tidningen byggindustrin nr.25– 2017